О студијама 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије са седиштем у Београду је школа чији је оснивач Влада Републике Србије. У време реформе високог образовања на националном нивоу, Висока ICT школа је успешно акредитована за студијске програме који пружају савремена интегрисана знања у области информационих и комуникационих технологија. У складу са суштином струковних студија и захтевима пословног окружења, у настави је заступљен велики број часова вежби и практичне наставе у савремено опремљеним лабораторијама, што доприноси стицању примењивих знања и вештина у пракси.

Висока школа за информационе и комуникационе технологије (Висока ICT школа) поново је акредитована 2012. године за:

  • Основне струковне студије
  • Мастер струковне студије

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије одлуком бр. 612-00-295/2012-04 од 27.априла 2012. године Комисије за акредитацију и проверу квалитета, акредитовала је три студијска програма основних струковних студија и два студијска програма специјалистичких струковних студија.

На основу анализе досадашњих исхода и очекиваних квалификација и донетих закључака, за период који обухвата предстојећа акредитација, учињене су извесне измене у постојећим студијским програмима и уведени су нови студијски програми.

На основу члана 14. став 1. тачка 7) и члана 16. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 99/14, 45/14, 68/15) и члана 10. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС“ број 106/06, 112/08, 70/11, 101/12-I-25, 101/12-I-26, 13/14), Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на седници одржаној 08.12.2017. године, донела је одлуку о акредитацији високошколске установе Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије на којој се студије реализују кроз седам акредитованих студијских програма на основним, специјалистичким и мастер студијама

Основне студије

Студијски програми основних студија су трогодишњи програми у обиму од 180 ЕСПБ (ЕСПБ - Европски Систем Преноса Бодова)

Наставне планове чине обавезни и изборни предмети. Сваки предмет носи одговарајући број бодова ЕСПБ. Током једне године студијског програма, збир бодова обавезних предмета допуњује се бодовима изборних предмета до минимално 60 ЕСПБ.

Студијски програми основних студија:

 

Мастер студије


Студијски програм Мрежно и софтверско инжењерство, представља други ниво високог струковног образовања, по чијем завршетку студенти стичу потребна теоријска и практична знања за решавање захтевних ICT проблема у реалном радном окружењу. Студенти се квалификују за квалитетно извршавање послова конфигурисања и администрирања рачунарских и телекомуникационих мрежа и продубљују своје знање из области web програмирања и објектног програмирања.