Услови уписа за школску 2024/25. годину 

Право учешћа на конкурсу за упис у прву годину основних струковних студија, на свим студијским програмима, имају кандидати са завршеним трогодишњим и четворогодишњим средњим образовањем.
 
НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

  • Сви кандидати пријављени на конкурс за упис полажу пријемни испит из математике  или тест опште информисаности и информатичке писмености у зависности од студијског  програма који желе да упишу. Пријемни испит се полаже у облику теста.
  • Пријемни испит се вреднује 0 - 60 бодова.
  • Општи успех у претходном образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена свих разреда средње школе множи са два (максимум 40 бодова).
  • Кандидат може бити уписан на буџетско финансирање, ако има више од 50 бодова на основу општег успеха у средњој школи и бодова на пријемном испиту.
  • Упис се врши по редоследу са ранг листе, транспарентном прозивком, при којој се кандидати опредељују за студијски програм у зависности од броја преосталих расположивих места. Када се попуне буџетска места на појединим студијским програмима, прозивка се наставља за преостала места на самофинансирању.