Мрежне и рачунарске технологије 

Студијски програм Мрежне и рачунарске технологије, представља први ниво високог струковног образовања, по чијем завршетку студенти стичу потребна теоријска и практична знања за самостално решавање проблема у области електротехнике и рачунарства: техничком одржавању опреме и система преноса у рачунарским мрежама, рад са рачунарским апликацијама. Студенти се квалификују за квалитетно извршавање послова конфигурисања, пројектовања, дизајнирања и администрирања рачунарских мрежа, те рад са мултимедијалним садржајима за техничке послове у електронским медијима, управљање базама података, програмирање рачунарских апликација.

Студијски програм Мрежне и рачунарске технологије, реализује се кроз два модула: Мрежне технологије и Рачунарске технологије. Прва година студија је заједничка, а након тога студенти врше избор модула што им омогућава да се образују за ону грану која највише одговара њиховим склоностима и интересовањима.

Оваква структура доприноси интеграцији знања и стицању функционалних знања у области информационих и комуникационих технологија.

 

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос бодова (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS). Студијски програм Мрежне и рачунарске технологије се изводи у току 3 школске године и носи 180 ЕСПБ при чему свака школска година има 3 триместра и носи 60 ЕСПБ. Настава предмета се изводу према утврђеном распореду, у току једног триместра, после чега студент који је испунио предиспитне обавезе може да полаже испит. Испуњењем предиспитних обавеза из предмета и полагањем испита, студент остварује ЕСПБ бодове за одређени предмет. Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

 

Квалификација

Након завршених основних струковних студија студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура.

 

Настава и испити

Настава се изводи по једнотриместралним предметима. Aктивности студента током триместра као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују као предиспитне обавезе. Сразмера броја поена стечених на предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: децембарски, априлски, јунски, јулски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

 

Циљеви и исходи

Студијски програм Мрежне и рачунарске технологије има за циљ школовање квалификованог и компетентног кадра за послове конфигурисања, пројектовања, дизајнирања и администрирања рачунарских мрежа, те рад са мултимедијалним садржајима за техничке послове у електронским медијима, управљање базама података, програмирање рачунарских апликација.

Циљеви студијског програма Мрежне и рачунарске технологије су:

 • Оспособљавање студената за стручне послове у области мрежних технологијa и рачунарских технологија.
 • Оспособљавање студената за квалитетно имплементирање и одржавање мрежне и рачунарске опреме, применом савремених техничких метода и применом специјализованих софтверских алата.
 • Оспособљавање студената за праћење техничког усавршавања комуникационе опреме и савладавањe вештина и усвајање практичних знања која су им потребна на радном месту инжењера струковних студија.
 • Стицање теоријскih знања и практичнih вештинa које студенти могу користити и унапредити на пословима савремених мрежних технологија, првенствено у постојећим мрежама фиксних и мобилних телекомуникација, рачунарским и сензорским мрежама, као и у мрежама нове генерације у домену увођења, надзора и одржавања многобројних сервиса код корисника.

 

Поред остварења ширих циљева студијског програма Мрежне и рачунарске технологије, студентима изборног модула Мрежне технологије се омогућава да овладају комплетним практичним знањима и вештинама, која су неопходна на радним местима дизајнирања, инсталирања, одржавања и администрирања савремених рачунарских мрежа најновије генерације, укључујући и врло актуелну заштиту од нежељених упада у мрежу. Због све веће популарности савремених апликативних софтвера, студентима изборног модула Рачунарске технологије се нуде знања неопходна за рад са мултимедијалним садржајима као и у осталим врстама електронских медија, администрирање оперативних система, имплементацијa и одржавање софтвера база података, као и базичнe вештинe програмирања рачунарских апликација.

 

Савладавањем студијског програма Мрежне и рачунарске технологије, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • Развијене комуникационе способности и припремљеност за сарадњу са домаћим и међународним окружењем.
 • Развијено критичко и самокритичко мишљења и приступ кроз интензивне анализе постојећег стања и честих иновација у области информационих и комуникационих технологија.
 • Анализе, синтезе и предвиђања решења и последица, праћењем актуелних измена технологија, уређаја, софтвера и сл. у области информационих и комуникационих технологија.
 • Примене знања у пракси у складу са професионалном етиком.
 • Обученост за имплементацију, конфигурисање и експлоатацију савремене електронске и оптичке опреме у комуникационим системима, као и познавање мерних метода и метода за детекцију и отклањање кварова на системима преноса и уређајима у комуникационим мрежама.
 • Обученост за имплементацију комуникационог софтвера и за програмирање апликација за мултимедију, као и за администрирање база података.
 • Обученост за одржавање рачунарских мрежа и администрирање мрежних оперативних система у радним организацијама различитих делатности.
 • Обученост за дизајн рачунарских мрежа које одговарају савременој архитектури у погледу склалабилности, поузданости, квалитета сервиса и безбедности.
 • Обученост за безбедност информационих система као и за тестирање те безбедности.
 • Обученост за организовање послова техничког одржавања опреме и пласирањe услуга које пружају оператери.
 • Менаџерске способности везане за развој, имплементацију и продају савремених технологија и пратећих производа и услуга.
 • Способност за коришћење техничке документације на српском и енглеском језику; праћење стручне литературе, књига и часописа, на српском и енглеском језику и прикупљање и коришћење информација корисних за струку путем Интернета, као и за примену нових решења у струци.

 

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на мастер струковне студије и изабере мастер студијски програм Мрежно и системско инжењерство.

 

Детаљније информације о плану студијског програма можете пронаћи овде.