Информације у вези са пријавом за упис за школску 2024/25. годину 

Подношење пријава на конкурс врши сe обавезним попуњавањем електронске пријаве у терминима који су објављени на сајту Одсека Висока ICT школа.

Након електронске пријаве, кандидат обавезно подноси документа из конкурса у наведеним терминима у просторијама Школе.

Уколико кандидат после електронске пријаве не поднесе документа из конкурса у наведеним терминима у просторијама Школе, пријава се неће разматрати и сматраће се да није поднета.

Документа која се подносе приликом пријаве су следећа:

 • Пријавни лист, попуњен и потписан (Напомена: пријавни лист ће бити доступан у просторијама Школе од 19.6. до 21.6.);
 • Лична карта, односно за стране држављане пасош;
 • Оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе (донети на увид) и неоверене фотокопије истих, односно еквивалентна страна средњошколска документа ако је кандидат ималац таквих докумената и неоверене фотокопије истих;
 • Оригинална диплома средње школе (донети на увид) и неоверена фотокопија исте, односно еквивалентна страна средњошколска исправа, ако је кандидат ималац такве исправе и неоверена фотокопија исте, односно, уколико је кандидат полагао матурски или завршни испит, диплому о положеном завршном, односно матурском испиту и неоверена фотокопија исте;
 • Извод из матичне књиге рођених - ако се кандидат одлучи да га сам прибави - оригинал на увид и неоверену фотокопију истог;
 • Уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије - ако се кандидат одлучи да га сам прибави - оригинал на увид и неоверену фотокопију истог;
 • Изјава о начину прибављања података о којима се води службена евиденција
 • Изјава о пристанку на обраду личних података у складу са законом (Напомена: Изјава се добија и потписује у Школи);
 • Доказ о уплати надокнаде за полагање пријемног испита - 7.000,00 (седам хиљада) динара. Уколико кандидат полаже два пријемна испита (математику и тест опште информисаности и информатичке писмености), висина накнаде за полагање оба пријемна испита је 10.000,00 (десет хиљада) динара. Уплата се врши на рачун број 840-2119666-62 уз позив на број 2–2024–22 Пример уплатнице можете преузети на овом линку.
  Уплата се може извршити и у просторијама Школе где ће бити организован издвојени шалтер Поште Србије.

 

Пријаве поднете преко поште или на било који други начин неће се разматрати и сматраће се да нису поднете.

Приликом пријаве на конкурс, кандидату ће бити издата потврда са регистрационим бројем кандидата – РЕГИСТРАЦИОНИ ЛИСТИЋ, који је једини доказ да се кандидат пријавио на Конкурс. Кандидат је дужан да регистрациони листић донесе на полагање пријемног испита јер без њега неће моћи да полаже пријемни испит.

 

ДОДАТНА ДОКУМЕНТА КОЈА ПОРЕД НАПРЕД НАВЕДЕНИХ ДОКУМЕНАТА ПОДНОСЕ ПОЈЕДИНЕ КАТЕГОРИЈЕ КАНДИДАТА

 

1. Имаоци стране средњошколске исправе (без обзира да ли су држављани Републике Србије или страни држављани), подносе и документа поменута у одељку 2. тачка 2. овог Конкурса и то, у зависности од околности конкретног случаја у коме се кандидат налази:

 •  решење о нострификацији стране средњошколске исправе, или
 •  потврду Агенције за квалификације да су поднели захтев за нострификацију стране средњошколске исправе, или
 •  потврду средње школе да су положили све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (IBDP).

2. Припадници српске националне мањине из суседних земаља (одељак 2. тачка 3. овог Конкурса) подносе и доказ о припадности српској националној мањини – попуњену и потписану Изјаву.

3. Кандидати који су страни држављани подносе и посебна документа набројана у одељку 2, тачка 4. овог Конкурса.

4. Кандидати који желе да се упишу применом Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом, у складу са правилима тог Програма, подносе и документа којима доказују испуњеност услова за упис применом Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом и то:

 •  решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
 •  решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ и/или
 •  мишљење Интерресорне комисије
 •  препоруку универзитетског центра студената са хендикепом/ Удружења студената са хендикепом.

Медицинска документација мора бити издата од стране надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање кандидата утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата. Особе са хендикепом, у складу са објективним могућностима АТУСС, могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику. Особа са хендикепом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и да то образложење АТУСС достави најкасније седам дана пре термина одређеног за полагање пријемног испита. Особе са хендикепом, за додатне информације и консултације, могу се обратити лично или путем електронске поште на контакт адресе info@ict.edu.rs или studentska.sluzba@ict.edu.rs.

5. Кандидати који желе да се упишу применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, у складу са правилима тог Програма, подносе и документа којима доказују испуњеност услова за упис применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине и то:

 •  попуњену и потписану Изјаву да су припадници ромске националне мањине и
 •  оригиналну, оверену и од стране овлашћеног лица потписану препоруку Националног савета ромске националне мањине.