Поштанско-логистички системи 

Сврха студијског програма Поштанско-логистички системи, који у различитим облицима постоји још од 1974. године јесте да обучи квалитетне и компетентне кадрове за рад у савременом окружењу поштанског саобраћаја и логистичких система. Веома битна предност је да не постоји сличан образовни профил у домену струковних високошколских програма, како на подручју земље, тако ни на подручју региона.

Циљ студијског програма Поштанско-логистички системи је да омогући студентима да, кроз широк спектар предмета које изучавају током студија, сагледају различите методолошке приступе при решавању инжењерских проблема. Такође, циљ подразумева и примену стечених знања у домену организовања поштанских и логистичких сервиса захваљујући детаљном познавању технологије, процеса, процедура рада и пословног окружења у коме раде провајдери поштанско-логистичких услуга, потпомогнути вештинама потребним да се идентификују и реше ИТ проблеми.

Такође, циљ је да током студија студенти овладају и практичним вештинама везаним за процес опслуживања, функционисања и контролу квалитета услуга поштанских и логистичких оператора уз сарадњу са најзначајнијим представницима сектора.

Област поштанске технологије:

 • пружање поштанских, финансијских, електронских и осталих услуга у поштанском саобраћају;
 • организација, управљање и контрола рада у јединицама поштанске мреже;
 • прикупљање, обрада и анализа података о обиму услуга и токовима пошиљака;
 • обука у савременој ПостТИС лабораторији повезаној на ПостТИС/Интранет мрежу ЈП "Пошта Србија", коју студенти користе у редовној настави;
 • други део практичне обуке студенти реализују у реалним условима у пошти 11108 Београд 12 у складу с уговором који је Школа склопила са ЈП "Пошта Србија".

Област логистичких сервиса:

 • праћење и формирање робних токова, услуга организовања транспорта за трећа лица;
 • организовање транспорта применом модерних технологија комбинованог транспорта, организовања и формирања логистичких ланаца…
 • избор возила и одредјивања итинерера саобраћајних средстава.

Посебне погодности?

 • настава у Школи организована је по триместрима, предмети имају логичан редослед, па студенти постепено стичу знања почевши од основних стручних предмета па до предмета на којима завршавају своје усавршавање у Школи;
 • сви предмети су подељени у групације обавезних и изборних тако да се студенти у зависности од својих афинитета, способности и интересовања темељније усмеравају на одређену област;
 • посебна пажња у оквиру овог студијског програма се посвећује и спортским активностима студената тако да им у ту сврху на располагању стоје отворени и затворени спортски терени, на којима се темељно припремају за учешће на различитим спортским манифестацијама и такмичењима, од којих неки имају већ традиционални облик.

Где се запослити после завршетка студија?

ЈП „Пошта Србија", приватни оператори и провајдери у области пружања поштанских и логистичких сервиса…

Стечено звање и наставак школовања?

По завршетку студијског програма Поштанско-логистички системи студенти стичу високо образовање првог степена струковних студија и звање струковног инжењера саобраћаја.

Школовање се може наставити на специјалистичким студијама у нашој школи и сродним факултетима.