Упис на мастер 2023/24 

4.10.2023

Академија АТУСС доноси одлуку о расписивању Конкурса за упис студената на прву годину мастер студија у другом (октобарском) уписном року за школску 2023/2024. годину. Текст конкурса можете наћи на следећем линку.

КАЛЕНДАР УПИСА НА МАСТЕР СТУДИЈЕ У ДРУГОМ (ОКТОБАРСКОМ) УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

Подношење пријава на Конкурс (у просторијама Високе ICT школе)

16.10. - 20.10.2023. од 09:00 до 16:00

Објављивање Привремене ранг листе на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија, дужине трајања претходних студија и стручне области, односно завршеног студијског програма

21.10.2023. у 14:00

Пријемни испит (уколико буде пријемног испита)

23.10.2023. у 10:00

Објављивање Привремене ранг листе

23.10.2023. у 13:00

Подношење приговора Комисији за упис на Привремену ранг-листу

24.10.2023. од 13:00 до 14:00

Објављивање одлука Комисије за упис по поднетим приговорима

24.10.2023. од 14:00 до 15:00

Подношење жалби председнику Академије против одлука Комисије за упис по поднетим приговорима

25.10.2023. од 15:00 до 16.00

Објављивање Коначне ранг-листе

25.10.2023. у 17:00

Упис примљених кандидата

26.10.2023. од 10:00 до 15:00

После завршеног првог уписног рока на Одсеку Висока ICT школа број преосталих места је следећи:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ УКУПАН БРОЈ СТУДЕНАТА УКУПНО
БУЏЕТ САМОФИНАНСИРАЊЕ
Мрежно и софтверско инжењерство 0 3

3

Укупно

0

3

3

 

3.10.2023

Према календару уписних активности, пријава предмета за мастер студије биће организована од 4 - 5. октобра до 20.00 часова.

 

Према календару уписних активности, упис у школску 2023/2024. годину на буџету - Основне/Мастер струковне студије - за другу и трећу годину основних студија и другу годину мастер студија одржаће се од 2 - 6. октобра од 10.00 - 14.00 часова.

 

Према календару уписних активности, упис у школску 2023/2024. годину на самофинансирању - Основне/Мастер струковне студије - за старије генерације, одржаће се од 9 - 31. октобра (радним данима) од 10.00 - 14.00 часова.

 

2.10.2023

Према календару уписних активности, онлајн презентација изборних предмета за мастер студије биће организована у уторак, 3. октобра, од 18.00 до 20.00 часова.
Линк за приступ је https://meet.google.com/wmr-agyp-npg

Академија АТУСС доноси одлуку о расписивању Конкурса за упис студената на прву годину мастер студија у првом (септембарском) уписном року за школску 2023/2024. годину. Текст конкурса можете наћи на следећем линку.

КАЛЕНДАР УПИСА НА МАСТЕР СТУДИЈЕ У ПРВОМ (СЕПТЕМБАРСКОМ) УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

Подношење пријава на Конкурс (у просторијама Високе ICT школе)

18.09. - 19.09.2023. од 09:00 до 17:00

Објављивање Привремене ранг листе на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија, дужине трајања претходних студија и стручне области, односно завршеног студијског програма

20.09.2023. у 14:00

Пријемни испит (уколико буде пријемног испита)

21. 09.2023. у 10:00

Објављивање Привремене ранг листе на основу формуле

22. 09.2023. у 14:00

Подношење приговора Комисији за упис на Привремену ранг-листу

25.09.2023. од 09:00 до 11:00

Објављивање одлука Комисије за упис по поднетим приговорима

25.09.2023. од 11:00 до 12:00

Подношење жалби председнику Академије против одлука Комисије за упис по поднетим приговорима

26.09.2023.  од 12:00 до 13.00

Објављивање Коначне ранг-листе

26.09.2023. у 14:00

Упис примљених кандидата

27.09.2023. од 10:00 до 15:00 
28.09.2023. од 10:00 дo 18:00

*Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије - Уколико се буде организовао, пријемни испит ће обухватити област рачунарских мрежа, а литература за пријемни испит је књига ,,Умрежавање рачунара: од врха ка дну"(седмо издање - аутори James F. Kurose, Keith W. Ross).

Редослед кандидата се спроводи на основу броја бодова који се израчунава коришћењем следеће формуле:

Бодови = К x Просек x 5,0 + Пријемни x 0,5

где су:

 • К - коефицијент компатибилности који износи 1,5 за кандидате који су завршили Високу школу за информационе и комуникационе технологије, 1,3 за кандидате који су завршили основне студије у техничко-технолошком пољу и 1,0 за остале кандидате
 • Просек - просечна оцена на основним студијама

Пријемни - број освојених бодова на пријемном испиту (минимално 0, максимално 100);

** Приговори се подносе искључиво у писаној форми и непосредно, на обрасцу који се може преузети у студентској служби Одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије, уз доказ о уплати 1.000,00 (једне хиљаде) динара на име депозита за поступање по приговору, а у циљу спречавања подношења великог броја неоснованих приговора. Депозит се уплаћује на рачун број 840-2119666-62 уз позив на број 2–00–00. Уколико се испостави да је приговор основан, депозит се враћа подносиоцу приговора. Уколико се испостави да приговор није основан, депозит се не враћа подносиоцу приговора. Приговори поднети супротно описаној процедури (посредно, нпр. поштом или е-поштом), неблаговремено поднети приговори (ван напред одређених рокова за подношење приговора) или приговори поднети без доказа о уплати депозита за поступање по приговору, сматраће се недопуштеним, неблаговременим или непотпуним и неће бити разматрани. Увид у свој рад са пријемног испита може извршити само кандидат који је на прописани начин поднео приговор на Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту – под шифрама

Документа за пријаву на конкурс:

 1. Попуњен и потписан пријавни лист – образац се добија у школи
 2. Лична карта
 3. Извод из матичне књиге рођених (оригинал на увид и неоверена фотокопија)*
 4. Уверење о држављанству (оригинал на увид и неоверена фотокопија)**
 5. Страни држављани - пасош и копију прве стране пасоша***;
 6. Диплому о стеченом високом образовању на студијама првог степена и додатак дипломи или уверење о стеченом високом образовању на студијама првог степена и уверење о положеним испитима са израженом средњом оценом на студијама првог степена (оригинал на увид и неоверена фотокопија)
 7. Пристанак на обраду података личности – образац се добија у школи

 

*Извод из матичне књиге рођених је обавезан, без обзира да ли је кандидат био студент основних студија у Високој ИЦТ школи;

**Уверење о држављанству је обавезно, не старије од 6 месеци;

***Поред горе набројаних докумената, кандидати (страни држављани и држављани Републике Србије) који су завршили претходни ниво студија на високошколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију страних високошколских исправа, подносе следећа документа:

 • решење о нострификацији стране високошколске исправе (оригинал на увид и неоверена фотокопија);
 • оригиналне стране високошколске исправе (диплому, додатак дипломи, односно други документ о положеним испитима на основу кога се може утврдити просечна оцена), уз њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца (оригинал на увид и неоверена фотокопија);
 • доказ да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставног процеса (уверење овлашћене организације или института) - оригинал на увид и неоверена фотокопија;
 • доказ о томе да су здравствено осигурани за школску 2023/2024. годину (оригинал на увид и неоверена фотокопија).

 

Напомене:

АТУСС задржава право да од кандидата који се пријаве на Конкурс захтева додатна документа (листу положених испита, наставне планове, опис положених предмета, уверења о акредитацији високошколске установе и студијског програма на којима је кандидат завршио претходни ниво студија и слично), уколико је то неопходно ради утврђивања испуњености услова или постојања могућности за упис на мастер струковне студије у АТУСС, као и евентуалних додатних услова које кандидат мора да испуни да би се могао уписати на мастер струковне студије у АТУСС.

Неоверене фотокопије докумената се не враћају кандидату.

Пријаве на Конкурс се подносе искључиво непосредно. Пријаве поднете преко (редовне или електронске) поште или на други посредан начин неће се разматрати и сматраће се да нису поднете.

 

Документа потребна за упис:

 • Оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању на студијама првог степена и додатка дипломи или уверења о стеченом високом образовању на студијама првог степена и уверење о положеним испитима са израженом средњом оценом на студијама првог степена
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије
 • 1 ШВ-20 образац Републичког завода за статистику – добија се у просторијама школе
 • Пристанак на обраду података личности – образац се добија у школи
 • Празан индекс са холограмском налепницом – може да се купи у школи
 • Две фотографије формата (димензија) 4,5 цм x 3,5 цм (у фотографској радњи тражити фотографисање за индекс)
 • Чланарина за студентску организацију СКАССС у износу од 100,00 динара (број рачуна 840-2119666-62, сврха уплате: Чланаринa за СКАССС, позив на број 2-23).
 • Доказ о уплати прве рате школарине

Износ школарине за школску 2023/2024. годину (60 ЕСПБ) је 126.000,00.

Школарина се може уплатити у целости или ратама при чему се прва рата од 36.000,00 динара плаћа приликом уписа, док су наредне три рате у износу од по 30.000,00 динара по утврђеној динамици.

Школарина се уплаћује на рачун АТУСС, број рачуна је 840-2119666-62.

Позив на број је 2-000.

 

Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду, на прву годину мастер струковних студија школске 2023/2024. године, уписује следећи број студената:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ УКУПАН БРОЈ СТУДЕНАТА УКУПНО
БУЏЕТ САМОФИНАНСИРАЊЕ
Мрежно и софтверско инжењерство 2 30

32

Укупно

2

30

32

 

 

Први уписни рок за школску 2023/2024. годину ће бити одржан у септембру.

Текст Конкурса за упис студената у прву годину мастер струковних студија за школску 2023/24. годину који расписује Академија техничко-уметничких струковних студија Београд можете наћи на линку, док ће Календар уписа бити благовремено објављени.

Висина школарине за мастер студије у школској 2023/24. години за држављане Републике Србије је 126.000,00 динара, док је за стране држављане висина школарине 1.200,00 евра.