Pravila prijemnog ispita

 

Pravila o polaganju prijemnog ispita

Prijemni ispit se polaže pismeno i traje 2 sata.

Na prijemni ispit obavezno poneti:

  • potvrdu o prijavi (dobija se prilikom prijavljivanja - predaje dokumenata)
  • ličnu kartu
  • 2 PLAVE hemijske olovke

Pre početka ispita dežurni nastavnik proverava identitet svakog kandidata. Zato je veoma važno da ne zaboravite ličnu kartu!

Upotreba mobilnih telefona je nastrožije zabranjena. Kandidati su dužni da svoje mobilne telefone predaju dežurnom nastavniku pre početka ispita.

Zabranjeno je korišćenje dodatnih pomagala (džepnih računara, tablica i slično).

Na ispit se ne sme unositi hrana i sokovi. Ukoliko kandidat ima zdravstvene probleme koji zahtevaju korišćenje lekova ili hrane za vreme ispita, to se mora unapred, uz lekarski nalaz, najaviti upravi Škole.

Kandidat na početku ispita treba pažljivo da sasluža dežurnog, kako bi pravilno upotrebio sav materijal koji dobije: TEST, identifikacioni list, papir za rad zadataka i tri koverete – malu, srednju i veliku.

  • TEST - formular sa tekstom zadataka i ponuđenih odgovora – šifra testa označena je u gornjem desnom uglu; Test je osnov za pregledanje i predviđen je isključivo za zaokruživanje odgovora. Nije dozvoljeno bilo kakvo potpisivanje, dopisivanje, precrtavanje ili šaranje po testu. Nepoštovanje ovih pravila automatski diskvalifikuje kandidata.
  • identifikacioni list – popunjava se na početku ispita prema štampanom tekstu: broj prijave, ime, ime roditelja, prezime i šifra testa. Popunjen identifikacioni list stavlja se u mali koverat koji se potom zatvara.
  • srednji koverat – u ovaj koverat se na kraju ispita, u prisustvu dežurnog pakuju papiri na kojima su rađeni zadaci i potom se koverat zatvara. Ovi papiri se ne pregledaju.
  • veliki koveret – u prisustvu dežurnog, u veliki koverat se ubacuju već zatvoreni mali i srednji koverat i rešen TEST. Koverat se potom zatvara, a dežurni nastavnik potpisuje Potvrdu o prijavi kandidata kao dokaz da je kandidat u skladu sa pravilima predao svoj test.

 

Izrada zadataka i bodovanje

Test je sačinjen od 10 zadataka koji nose maksimalno 60 poena.

Zadaci se rešavaju isključivo na čistom papiru koji se dobije od dežurnog nastavnika. Na osnovu dobijenih rešenja vrši se zaokruživanje SAMO jednog od ponuđenih odgovora za svaki od 10 zadataka na formularu testa. U svakom zadatku jedan od ponuđenih odgovora je odgovor «ne znam».

Prilikom zaokruživanja odgovora obratiti pažnju na sledeće:

  • tačan odgovor nosi 6 poena
  • netačan odgovor nosi -2 poena (dva negativna poena)
  • odgovor «ne znam» nosi 0 poena (ne donosi nikakve poene, ni pozitivne ni negativne)

Zaokružuje se samo jedan od ponuđenih odgovora u svakom zadatku. Ukoliko se zaokruži više odgovora, ili se pak ne zaokruži ni jedan od ponuđenih odgovora, dobijaju se negativni poeni (-2).

Jednom zaokružen odgovor se ne sme brisati niti prepravljati. I u tom slučaju se dobijaju negativni poeni (-2).

U toku prijemnog ispita nije dozvoljen razgovor između kandidata i razgovor kandidata sa dežurnim nastavnikom.

Nastavnik matematike obilazi sve sale u kojima se ispit polaže kada kandidati mogu postaviti eventualna pitanja u vezu zadataka iz testa.

 

Procedura na kraju ispita

Prijemni ispit može se napustiti najranije 45 min od početka ispita. Takođe, ispit se ne može napustiti ni 15 minuta pre kraja ispita. Kandidati su dužni da podizanjem ruke pokažu da su završili ispit i sačekaju da dežurni izvrši proveru i pakovanje materilala prema opisanoj proceduri (papir sa izradom zadataka u srednji koverat, zatim mali i srednji koverat i test kandidata, u veliki koverat i zatvara ga u prisustvu kandidata).

Po napuštanju ispita kandidati se ne mogu vraćati u salu.

 

SVIM KANDIDATIMA ŽELIMO USPEH NA ISPITU!