Upis 2018/19.

19.07.2018.

Nakon upisa kandidata u prvom upisnom roku osnovnih studija na Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije preostala su sledeća slobodna mesta:

Studijski programi (slobodna mesta)

Internet tehnologije

Komunikacione tehnologije

Poštansko-logistički sistemi

Bankarstvo i poslovna informatika

Budžet

Samofinans.

Budžet

Samofinans.

Budžet

Samofinans.

Budžet

Samofinans.

0

0

0

36

0

50

0

45

 

Preostala mesta će se popunjavati u septembru, u drugom upisnom roku.

VAŽNA NAPOMENA: 

U vreme upisa u drugom upisnom roku u prostorijama Škole neće biti organizovan rad izdvojenog šaltera Pošte, tako da svi kandidati koji vrše uplate na drugom mestu, uplatu prve rate školarine u iznosu od 22.500,00 dinara treba da izvrše prema sledećim podacima:

broj računa: 840-2026666-90

poziv na broj: 11-1-000-00

Primalac: Visoka ICT škola, Beograd

i, prilikom upisa, prilože Dokaz o uplati.
Kandidatima sa stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju u septembarskom (II konkursnom roku) biće OMOGUĆEN upis na osnovne strukovne studije.

 

Kalendar upisa za školsku 2018/19. godinu – drugi upisni rok

Prijem dokumenata

3. i 4. septembra od 09:00 do 14:00

Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz srednje škole

4. septembra do 20:00

Polaganje prijemnog ispita

6. septembra u 10:00

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita

7. septembra u 10:00

Preliminarna rang lista kandidata

7. septembra u 10:00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

do 7. septembra u 14:00

Saopštavanje rešenja prigovora

8. septembra u 12:00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

do 10. septembra u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta Škole

10. septembra u 12:00

Konačna rang lista

10. septembra u 16:00

Kandidati koji nemaju uslov za rangiranje

10. septembra u 16:00

Upis prema planu upisa

11. septembra od 10:00 do 14:00

Za sve dodatne informacije obratite se Studentskoj službi Škole (mejl: studentska.sluzba@ict.edu.rs , tel: 3290-828)

 

 

10.07.2018.

Na sednici Nastavnog veća održanoj 10. jula 2018. godine doneta je odluka o preraspodeli preostalih budžetskih mesta posle prvog upisnog roka sprovedenog od 20. juna do 5. jula tekuće godine.

Škola će u periodu od 9.7. do 13.7. omogućiti upis svim kandidatima koji to žele, na preostala samofinansirajuća mesta, pod uslovom da su polagali prijemni ispit na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi. Uslov za upis u Visoku ICT školu je da kandidat ima više od 30 poena u ukupnom zbiru poena iz srednje škole i poena sa prijemnog ispita.

Kandidati treba da podnesu molbu direktoru Škole (naknadu za molbu u iznosu od 1400,00 din uplatiti na Broj računa: 840-2026666-90, Svrha uplate: Troškovi molbe, Primalac:Visoka ICT škola, Zdravka Čelara 16, Beograd, Poziv na broj: 19-0-000-00), kao i da dostave dokumenta za upis, i dokaz o ostvarenom broju bodova na prijemnom ispitu u okviru druge visokoškolske ustanove.

Za sve dodatne informacije obratite se Studentskoj službi Škole (mejl: studentska.sluzba@ict.edu.rs , tel: 3290-828)

U četvrtak, 19. jula biće objavljen preostali broj samofinansirajućih mesta po studijskim programima koja će se popunjavati u septembru, u drugom upisnom roku.

 

12.06.2018.

Kalendar upisa za školsku 2018/19. godinu

Prijem dokumenata

20, 21. и 22. juna od 09:00 do 14:00

Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz srednje škole

22. juna do 20:00

Polaganje prijemnog ispita

28. juna i 29. juna u 10:00

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita

29. juna u 13:00

Preliminarna rang lista kandidata

30. juna u 10:00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

30. juna od 10:00 do 14:00 i

1. jula od 8:00 do 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora

1. jula u 12:00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

do 3. jula u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta Škole

3. jula u 12:00

Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa

3. jula u 17:00

Kandidati koji nemaju uslov za rangiranje

3. jula u 17:00

Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa

4. i 5. jula od 9:00 do 15:00

 

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 7) i člana 16. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 99/14, 45/14, 68/15) i člana 10. Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik RS“ broj 106/06, 112/08, 70/11, 101/12-I-25, 101/12-I-26, 13/14), Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, na sednici održanoj 08.12.2017. godine, donela je odluku o akreditaciji visokoškolske ustanove Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije na kojoj se studije realizuju kroz sedam akreditovanih studijskih programa na osnovnim, specijalističkim i master studijama.

U okviru osnovnih strukovnih studija akreditovano je četiri studijska programa:

Internet tehnologije (četiri modula: Administriranje računarskih mreža, Web programiranje, Medicinska informatika i Informacione tehnologije)

Komunikacione tehnologije (dva modula: Inženjerski menadžment i Sistemsko inženjerstvo)

Poštansko-logistički sistemi

Bankarstvo i poslovna informatika


Raspodela budžetskih mesta za upis na prvu godinu osnovnih studija u predstojećem upisnom roku – junski rok 2018. godine

Studijski programi

Broj studenata

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Internet tehnologije

37

93

130

Komunikacione tehnologije

37

93

130

Poštansko-logistički sistemi

18

47

65

Bankarstvo i poslovna informatika

18

47

65

Ukupno

110

280

390

 

Odlukom Vlade, u Školu se mogu upisati na finansiranje iz budžeta:

1 student sa invaliditetom
1 pripadnik romske nacionalnosti
1 pripadnik državljana Republike Srbije koji je u školskoj 2017/2018. godini srednju školu završio u inostranstvu.

 

27.03.2018.

Dan otvorenih vrata

Dan otvorenih vrata biće održan u subotu 28.04.2018. godine u 11 časova. Svi zainteresovani kandidati će imati priliku da se bliže upoznaju sa studijskim programima koje naša Škola realizuje, sa načinom rada i organizacijom. Tom prilikom biće organizovan i obilazak prostorija, učionica i laboratorija, kao i mogućnost da se, u razgovoru sa profesorima različitih studijskih programa, dobiju detaljnije informacije i odgovori na sva pitanja.

Dobrodošli u Visoku ICT školu!

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2018/19. godini - u pripremi (datumi će blagovremeno biti objavljeni na sajtu Škole)

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije odlukom br. 612-00-295/2012-04 od 27.aprila 2012. godine Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, akreditovala je tri studijska programa osnovnih strukovnih studija i dva studijska programa specijalističkih strukovnih studija.

Za naredni akreditacioni period od sedam godina, Škola je predala kompletnu dokumentaciju i dobila Rešenja o akreditaciji za četiri studijska programa osnovnih strukovnih studija, dva studijska programa specijalističkih strukovnih studija i jedan studijski program master strukovnih studija.

Na osnovu analize dosadašnjih ishoda i očekivanih kvalifikacija i donetih zaključaka, za period koji obuhvata predstojeća akreditacija, učinjene su izvesne izmene u postojećim studijskim programima i uvedeni su novi studijski programi.

U školskoj 2018/19. Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije vrši upis studenata na sledeće studijske programe osnovnih studija:

Česta pitanja kandidata koji su zainteresovani za upis 2018/19. godine odnose se na podatke o upisu iz prethodne godine. Zbog toga, kao odgovor na ovu vrstu interesovanja, objavljujemo deo statističkih podataka sa poslednjeg upisa - broj bodova sa kojim su kandidati upisani na bužet i samofinansiranje na svakom od studijskih programa.

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u školskoj 2017/18. godini je upisivala na osnovne strukovne studije ukupno 325 studenata – 110 na budžetsko finansiranje i 215 sa statusom samofinansirajućih studenata, na tri studijska programa. U tom periodu se prijavilo 528 kandidata od kojih je 485 steklo uslov za rangiranje.


Statistički podaci sa upisa 2017/18

Studijski program

Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na budžet Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na samofinansiranje

Internet tehnologije

92.38 77.30

Poštansko-logistički sistemi

70.30 31.28

Komunikacione tehnologije

80.68 55.68

 

 

Broj studenata na budžetu, po studijskim programima, i termini za prijavljivanje kandidata i prijemni ispit utvrđuju se konkursom za svaku školsku godinu.

 

.