Потребна документа за пријаву на конкурс 

Приликом пријављивања за упис кандидати подносе:

 1. Попуњену пријаву - добија се у школи или је можете преузети овде (Пријава за упис 2021/22)
 2. Фотокопије доле наведених докумената (не морају бити оверене):
 • сведочанстава свих завршених разреда средње школе
 • дипломе о завршном, односно матурском испиту
 • извода из матичне књиге рођених са холограмом
 1. Оригинале свих наведених докумената – на увид
 2. Личну карту – на увид
 3. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3.000,00 динара

 
У време пријема докумената и уписа, у школи ће радити издвојени шалтер Поште на коме се могу извршити све потребне уплате. За уплате у школи припремљени су попуњени налози за уплату. За уплате ван школе користити следеће податке:
Број рачуна: 840-2119666-62
Сврха уплате: Трошкови пријемног испита
Износ: 3.000,00 динара
Прималац: Академија техничко-уметничких студија Београд, Старине Новака 24, Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије,Здравка Челара 16, Београд
Позив на број: 2-000
 
Напомене:

 • Кандидат приликом пријављивања добија потврду која му гарантује да је на време конкурисао за упис у Школу. У потврди је поред података који се односе на идентитет кандидата, уписано време полагања пријемног испита. Кандидат има обавезу да на полагање пријемног испита дође са овом потврдом;
 • Кандидат на полагање пријемног испита обавезно долази са личном картом;
 • Примљене фотокопије докумената се не враћају кандидатима;
 • Кандидати који испуне услове за упис у школу, приликом уписа предају оригинале докумената чије су фотокопије предали приликом пријављивања.