Банкарство и пословна информатика 

Сврха студијског програма Банкарство и пословна информатика, је да допринесе оспособљавању студената за самосталан рад, као и за оригинална практично релевантна истраживања феномена и проблема из области банкарства и пословне информатике.

Кроз овај студијски програм студенти имају прилику да стекну стручна и практична знања и вештине из области информационих система и технологија, као и финансија и менаџмента, неопходних за успешно обављање послова у области пословне информатике у предузећима, банкама и институцијама од државног значаја.

Такође, студенти се оспособљавају за пројектовање и реализацију софтверских система различите сложености, са најактуелнијим програмским језицима. Стечена знања ће им омогућити да самостално раде на развоју комплексних софтверских пословних система употребљавајући најновије технологије.

Струковни пословни информатичар специјализован за банкарство и пословну информатику је препознатљива професија, која омогућава рад у многобројним банкама, образовним установама, као и другим организациним јединицима бројних привредних институција, које су, у оквиру својих основних делатности, на неки начим повезане с пружањем финансијских услуга. Студент може да ради у банкама, осигуравајућим компанијама, брокерско-дилерским и ревизорским кућама, факторинг компанијама, инвестиционим фондовима и другим организацијама из финансијског и реалног сектора привреде као и у друштвеним и државним установима, а уз све то да професионално користи одговорајуће апликативне софтвере.

Ово значи да студент који заврши основне струковне студије са звањем струковни пословни информатичар мора стећи теоријска и практична знања неопходна за обављање послова у области банкарства и пословне информатике.