Bankarstvo i poslovna informatika

Svrha studijskog programa Bankarstvo i poslovna informatika, je da doprinese osposobljavanju studenata za samostalan rad, kao i za originalna praktično relevantna istraživanja fenomena i problema iz oblasti bankarstva i poslovne informatike.

Kroz ovaj studijski program studenti imaju priliku da steknu stručna i praktična znanja i veštine iz oblasti informacionih sistema i tehnologija, kao i finansija i menadžmenta, neophodnih za uspešno obavljanje poslova u oblasti poslovne informatike u preduzećima, bankama i institucijama od državnog značaja.

Takođe, studenti se osposobljavaju za projektovanje i realizaciju softverskih sistema različite složenosti, sa najaktuelnijim programskim jezicima. Stečena znanja će im omogućiti da samostalno rade na razvoju kompleksnih softverskih poslovnih sistema upotrebljavajući najnovije tehnologije.

Strukovni poslovni informatičar specijalizovan za bankarstvo i poslovnu informatiku je prepoznatljiva profesija, koja omogućava rad u mnogobrojnim bankama, obrazovnim ustanovama, kao i drugim organizacinim jedinicima brojnih privrednih institucija, koje su, u okviru svojih osnovnih delatnosti, na neki načim povezane s pružanjem finansijskih usluga. Student može da radi u bankama, osiguravajućim kompanijama, brokersko-dilerskim i revizorskim kućama, faktoring kompanijama, investicionim fondovima i drugim organizacijama iz finansijskog i realnog sektora privrede kao i u društvenim i državnim ustanovima, a uz sve to da profesionalno koristi odgovorajuće aplikativne softvere.

Ovo znači da student koji završi osnovne strukovne studije sa zvanjem strukovni poslovni informatičar mora steći teorijska i praktična znanja neophodna za obavljanje poslova u oblasti bankarstva i poslovne informatike.