Dokumenta za upis

Potrebna dokumenta za upis

Kandidati koji su stekli pravo na upis u Visoku školu strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, prilikom upisa podnose:

 1. Originalna dokumenta:
  • svedočanstva svih završenih razreda srednje škole,
  • diplomu o završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom,
  • ličnu karta (na uvid)
 2. Dva popunjena ŠV obrasca (dobijaju se u Školi).
 3. Dve fotografije formata 3,5cm x 4,5cm.
 4. Indeks (kupuje se u Školi, cena 400 dinara).
 5. Dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 22.500,00 dinara (za samofinansirajuće studente).

  Kandidati koji vrše uplate na drugom mestu, uplatu treba da izvrše prema sledećim podacima

  broj računa: 840-2026666-90

  poziv na broj: 11-1-000-00

  Primalac: Visoka ICT škola, Beograd