O studijama

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije sa sedištem u Beogradu je škola čiji je osnivač Vlada Republike Srbije. U vreme reforme visokog obrazovanja na nacionalnom nivou, Visoka ICT škola je uspešno akreditovana za studijske programe koji pružaju savremena integrisana znanja u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. U skladu sa suštinom strukovnih studija i zahtevima poslovnog okruženja, u nastavi je zastupljen veliki broj časova vežbi i praktične nastave u savremeno opremljenim laboratorijama, što doprinosi sticanju primenjivih znanja i veština u praksi.

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (Visoka ICT škola) ponovo je akreditovana 2012. godine za:

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije odlukom br. 612-00-295/2012-04 od 27.aprila 2012. godine Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, akreditovala je tri studijska programa osnovnih strukovnih studija i dva studijska programa specijalističkih strukovnih studija.

Na osnovu analize dosadašnjih ishoda i očekivanih kvalifikacija i donetih zaključaka, za period koji obuhvata predstojeća akreditacija, učinjene su izvesne izmene u postojećim studijskim programima i uvedeni su novi studijski programi.

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 7) i člana 16. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 99/14, 45/14, 68/15) i člana 10. Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik RS“ broj 106/06, 112/08, 70/11, 101/12-I-25, 101/12-I-26, 13/14), Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, na sednici održanoj 08.12.2017. godine, donela je odluku o akreditaciji visokoškolske ustanove Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije na kojoj se studije realizuju kroz sedam akreditovanih studijskih programa na osnovnim, specijalističkim i master studijama

OSNOVNE STUDIJE

Studijski programi osnovnih studija su trogodišnji programi u obimu od 180 ESPB
(ESPB – Evropski Sistem Prenosa Bodova)

Nastavne planove čine obavezni i izborni predmeti. Svaki predmet nosi odgovarajući broj bodova ESPB. Tokom jedne godine studijskog programa, zbir bodova obaveznih predmeta dopunjuje se bodovima izbornih predmeta do minimalno 60 ESPB.

Studijski programi osnovnih studija:

SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Studijski programi specijalističkih studija su jednogodišnji programi u obimu od 60 ESPB. Nastavne planove čine obavezni i izborni predmeti. Svaki predmet nosi odgovarajući broj bodova ESPB. Tokom jedne godine specijalističkih studija, zbir bodova obaveznih predmeta dopunjuje se bodovima izbornih predmeta do 60 ESPB.

Studijski programi specijalističkih studija koji su akreditovani 2012. godine:

  • Elektronske komunikacije (tri modula: Mrežne tehnologije, Elektronsko poslovanje i Softversko inženjerstvo)
  • Saobraćajno inženjerstvo